Warunki Certyfikacji

Wszystkie maszyny (narzędzia) marki Tryton spełniają wymagania Dyrektyw Nowego Podejścia, które określają wymagania zasadnicze, w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. Spełnienie tych wymagań ma na celu eliminację zagrożeń, które mogą wynikać z użytkowania maszyn dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Profix, właściciel marki Tryton dla każdej maszyny posiada dokumentację techniczną, która zgodnie z wymaganiami prawa zawiera wszystkie niezbędne dokumenty z zakresu projektu, badań i produkcji, potwierdzające dokonanie pozytywnej oceny zgodności ze stosowanymi przepisami i umożliwiające wprowadzenie maszyny do obrotu na terenie UE.

W strukturach firmy Profix znajdują się następujące działy, których zadaniem jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa użytkowania maszyn: dział badań i rozwoju, którego zadaniem jest ocena i badanie nowych rozwiązań technicznych w maszynach wprowadzanych do sprzedaży oraz dział certyfikacji i zapewnienia jakości, który ma za zadanie sprawdzanie jakości sprzedawanych maszyn. Nasi specjaliści sprawdzają dokumentację techniczną , zgodność maszyn z przepisami UE, jakość produkcji, analizują trafność wprowadzanych zmian w konstrukcji maszyn oraz uwagi od użytkowników maszyn.

Powyższe działania gwarantują, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy w zakresie trwałości oraz jakości i bezpieczeństwa dla użytkownika.

W myśl obowiązujących przepisów producent ma obowiązek wykazać, że produkowane przez niego maszyny są zgodne z w/w przepisami UE określonymi w Dyrektywach i normach zharmonizowanych. W tym celu przeprowadzana jest ocena zgodności maszyny na etapie projektowania, wykonania prototypu i jej produkcji ze wszystkimi odnośnymi przepisami UE.

Ocena zgodności w zależności od rodzaju maszyny może być wykonywana przez samego producenta w zakresie wewnętrznej kontroli projektu i produkcji lub przy udziale strony zewnętrznej tj. jednostki notyfikowanej, która wystawia certyfikat badania typu dla maszyny, ocenia system zapewnienia jakości produkcji oraz jakości wyrobu finalnego.

Tylko maszyny, które spełniają w/w wymagania zasadnicze określone w dyrektywach i normach zharmonizowanych mogą być oznaczane przez producenta znakiem CE.

Producent maszyny dla potwierdzenia spełnienia przez maszynę wszystkich wymagań wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację zgodności, w której zaświadcza jakie konkretnie dyrektywy i normy zharmonizowane spełnia produkowana prze niego maszyna.